Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

8560 aae2
cyna
6316 8228 500
cyna
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2349 c575 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarajska rajska
cyna
2326 1e72
Reposted fromdailylife dailylife viarajska rajska
7584 7fe7 500
Reposted fromjustadream justadream viapkz451 pkz451
cyna
7448 0332 500
Reposted from777727772 777727772 viapkz451 pkz451
cyna
cyna
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viapkz451 pkz451

November 21 2017

cyna
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
cyna
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viain-flagranti in-flagranti
cyna
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
5346 5956 500

Joy Division

0615 c632 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapuszka puszka
cyna
9680 986d
cyna
3193 277e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaconcarne concarne
cyna
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
cyna

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa vianokturnal nokturnal
cyna
4385 882d
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl