Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

cyna
6494 d5b7
cyna
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute vianokturnal nokturnal
cyna
3399 812e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cyna
cyna
cyna
9931 b3dc
cyna
1119 0826 500
cyna
cyna
cyna
cyna
4160 eac4
Reposted fromkarsina karsina viafoodislove foodislove
cyna
4923 1362 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaconcarne concarne
cyna
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
cyna
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viapimpmyheart pimpmyheart
cyna
cyna
6707 1389
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cyna
cyna
R o Celeste Costa Rica
cyna
1524 3c74 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viarajska rajska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl