Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

cyna
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza via13-days 13-days
cyna
cyna
8080 f69c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasowaaa sowaaa
cyna
cyna
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa via13-days 13-days
0190 9ddf 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viajeannes jeannes
cyna
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viadiedrunk diedrunk
cyna
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viasadporn sadporn
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie vialaskowa laskowa
cyna
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viasadporn sadporn
cyna
9841 4ce9
Reposted frompr0n pr0n viaconcarne concarne
cyna
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
cyna
4527 67f6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
cyna
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viahomczi homczi
cyna
6369 4d58
Reposted frommslexi mslexi viahomczi homczi
cyna
9053 d76c
cyna
3677 109f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
cyna
6525 4fb8
Reposted fromclerii clerii viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl