Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

cyna
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viatake-care take-care
cyna
cyna
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
cyna
4837 08ea 500
cyna
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
cyna
cyna
cyna
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
cyna
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal
cyna
4018 2959 500
Reposted fromhrafn hrafn via0 0
cyna
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
cyna
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

February 03 2020

cyna
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal
cyna
4548 6fc1 500
Reposted fromhrafn hrafn viasistermorphine sistermorphine
cyna
cyna
cyna
cyna
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
cyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl